Биоразнообразие в повече!

Горска сертификация

СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Симитли
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели от територията на ДГС, в които е планирано ползване на дървесина през 2022 г.
АНАЛИЗ на резултатите от проведен мониторинг в ТП ДГС Симитли през 2021 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателни екологични и социални външни ефекти от изпълн. на горскостоп. дейности.
РЕЗЮМЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН ОТ 2019г. НА ТП „ДГС СИМИТЛИ“
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС СИМИТЛИ
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Симитли“ през 2019 г.
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Симитли“
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС СИМИТЛИ“
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП „ДГС СИМИТЛИ“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Симитли“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Декларация към Критерий 1.8 от Националния FSC Стандарт
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС СИМИТЛИ”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС СИМИТЛИ“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС СИМИТЛИ”