Биоразнообразие в повече!

Заповеди

по реда на чл. 71, ал.12 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  О Б Я В А ЗА ПРОДАЖБА ПО ЦЕНОРАЗПИС НА НАЛИЧНА НА СКЛАД ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, ОБОСОБЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СИМИТЛИ”, гр. Симитли по реда на чл. 71, ал.12 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПРОТОКОЛ