Биоразнообразие в повече!

За Нас

Държавно горско стопанство „Симитли” е създадено през 1934 г. като Ревирно лесничейство.

Разположено е върху части от планините Пирин, Рила, Малешевска и Влахина и по средното течение на река Струма.

Релефът е планински, като преобладават стръмните терени.

Надморската височина е в границите от 200 до 2100 метра.

Хидрографската мрежа се очертава от река Струма и нейните притоци.

Общата площ на държавните горски територии е 30 716 ха, като близо 50% от тях са включени в европейската екологична мрежа „Натура 2000”.

Лесистостта е 58%.

Доминират широколистните гори с участие на бук, зимен дъб, благун и цер.

Иглолистните гори включват предимно бял и черен бор, смърч и бяла мура.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 42 283 куб.м.

На територията на стопанството са разположени два горски разсадника: „Орловец“ с площ 42 дка и „Обесеник“ – 22 дка. 

В ТП „ДГС Симитли“ са обособени пет държавни дивечовъдни участъка: „Мишинков чукар“ с площ 2699 ха, „Матански корита“ с площ 2175 ха, „Касура“ с площ 2579 ха, „Дебелия рид“ с площ 3561 ха и „Негован“ с площ 841 ха.

Най-характерните представители на фауната са сърната, дивата свиня и благородният елен.

По-известни забележителности, намиращи се на територията на стопанството, са Тросковският манастир, Коматинските скали, Подпрената скала в м. Баба Цвета.

За гранитната Момина скала (над с. Крупник) легендата разказва, че по време на османската власт един от поробителите харесал местна мома, която не отговаряла на щенията му.

Преследвано от турчина, момичето побягнало към високата скала, откъдето скочило и загинало, запазвайки своето достойнство. 

Адрес: гр. Симитли 2730, Област Благоевград

Ул.: ”Г. Димитров” № 23

Тел./факс: 0748/7 21 67

Електронна поща: gssimitli@abv.bg

https://dgs-simitli.uzdp.bg