Биоразнообразие в повече!

Горска сертификация

Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС СИМИТЛИ
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС СИМИТЛИ“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „СИМИТЛИ” 2022
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Симитли“ през 2022 г.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДГС Симитли - 2021 г.
Политика за управление на горите 7,1
Списък на дървесни и недървесни продукти
Анализ на положителни и трицателни външни ефекти
Социална оценка
Информация за местности и подотдели в които е планирано провеждана на дейности
Политика срещу корупцията
Вътрешни правила за корупция
Вътрешни правила за разрешаване на спорове
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели от територията на ДГС, в които е планирано ползване на дървесина през 2022 г.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателни екологични и социални външни ефекти от изпълн. на горскостоп. дейности.
РЕЗЮМЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН ОТ 2019г. НА ТП „ДГС СИМИТЛИ“
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС СИМИТЛИ
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Симитли“ през 2019 г.
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Симитли“
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС СИМИТЛИ“
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП „ДГС СИМИТЛИ“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Симитли“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС СИМИТЛИ”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС СИМИТЛИ“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС СИМИТЛИ”