Биоразнообразие в повече!

На стопанството

Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Симитли за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2023Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС СИМИТЛИ
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Симитли за 2023г.
Безвъзмездно предоставени фиданки
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Симитли за 2022г.
ИНФОРМАЦИЯ Информация за безвъзмездно предоставяни фиданки от ТП ДГС Симитли за 2020г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС Симитли
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Симитли за 2021г
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Симитли за 2020г
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Симитли за 2019г
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Симитли за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Симитли за 2017г.