Биоразнообразие в повече!

Обявления

Информация за определените количества дървесина, които ще се осигурят през 2023г. от ТП "ДГС Симитли"           
    И Н Ф О Р М А Ц И Я   
               ЗА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА  ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ  2023г.
    В  ТП "ДГС  СИМИТЛИ"    
           
Землище Отдел/подотдел-за добив от физически лица Количество                       пр.м3 Землище Отдел/подотдел-по ценоразпис Количество                       пр.м3
Тросково 61 б 35 Брестово 29 д 13
Сушица 170 д 37 Брестово 29 е 13
Сенокос 458 з 25 Брестово 29 з 11
Сенокос 532 а 10 Брестово 29 и 104
Градево 345 г 25 Брестово 86 у 27
Градево 345- 4 8 Сушица 123 в 242
Градево 345- 7 18 Сушица 157 п 27
Железница 49 а1 10 Сушица 163 м 271
Тросково 61 п 2 Сушица 163 н 91
Тросково 62 ж 2 Сушица 163 п 60
Крупник 79 к 2 Градево 314 с 813
Крупник 188 в 3 Сушица 171 з 60
Крупник 188с 3 Сушица 173 ж 73
Градево 321 г 10 Крупник 181 в 11
Градево 322 и 20 Сушица 176 и 144
Симитли 233 у 10 Сушица 176 г 56
Сенокос 477 л 55 Сушица 176 л 13
Градево 348 т 24 Тросково 85 а 292
Сенокос 477 р 428      
Сенокос 477 д 67      
Докатичево 56 к 25      
Крупник 186 в 216      
Крупник 190 а 20      
Д.Осеново 309 ж 55      
Градево 313 и 100      
Сушица 129 ж 7      
Сушица 148 р 27      
Сушица 149 к 29      
Крупник 183 в 915      
Крупник 181 г 182      
Сушица 164 ф 42      
ОБЩО   2412     2321
Забележка:          
* Предстои инвентаризиране на допълнително количество дърва за огрев , за задоволяване нуждите на населението.