Биоразнообразие в повече!

Обявления

ПРОДАЖБА ПО ЦЕНОРАЗПИС НА НАЛИЧНА НА СКЛАД ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, ОБОСОБЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СИМИТЛИ”,ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

О Б Я В А

 

На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, чл. 4, ал. 1, във вр. с чл. 2, т. 2, чл. 71, ал. 12 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ) и писмо за съгласуване на продажбата вх. ЕО-00-534/19.06.2020г. на ЮЗДП във вр. Писмо рег.инд.№70-2606/19.06.2020г. на МЗХГ,

 

О Б Я В Я В А М:

  1. Продажба на налична на склад дървесина по ценоразпис, обособена в Обект 2044-5, включващ отдели: 345-ж находящи се в териториалният обхват на ТП “ДГС Симитли”, гр. Симитли, при следните условия:

Количество дървесина в пл. м3 и единични продажни цени по сортименти в лв./м3 без ДДС

60.03 м3

В т. ч. Трупи I-ви клас черен бор

 0.34 м3

В т. ч. Трупи II-ри клас черен бор

33.98 м3

В т. ч. Трупи I-ви клас бял бор

1.81 м3

В т. ч. Трупи II-ри клас бял бор

23.90 м3

Минимална стойност на дървесината без ДДС

5081.00 лв. /пет хиляди осемдесет и един лева/

 

Размерите на дадения вид категория и сортимент дървесина както и нейното качество са определени по български държавен стандарт /БДС/.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ